Kongres Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii

  

KOMITET NAUKOWY :

ks. prałat prof.dr hab. dr h.c. Andrzej Kryński

prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew S. Piasek

prof. dr hab. Leszek Bednarczuk

o. prof. dr hab. Franciszek Podlecki

prof. nzw. dr hab. Helena Burunowa

dr n. med. Bartosz Wanot

gen. dyw. pil. Mieczysław Walentynowicz

dr inż. Jan Tarczyński

o. Prof. dr Antoni Wróbel

o. Jerzy Twaróg

ks. prof. dr Zdzisław Malczewski

 

Międzynarodowy Kongres Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii jest organizowany przez Akademię Polonijną w Częstochowie, Fundację Instytut Edukacji i Rozwoju oraz Światowe Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Polonii.

 

Ta cykliczna inicjatywa ma na celu integrację środowisk polonijnych z całego świata. Obecność przedstawicieli polskiej nauki i kultury sprzyja pogłębieniu dyskursu międzykulturowego, jednocześnie podtrzymaniu dziedzictwa kulturowego Polonii oraz wiedzy o Polsce.

 

Kongres ma charakter popularyzatorsko-edukacyjny. Poprzez wygłaszane,
a następnie opublikowane referaty upowszechnić ma tak w kraju jak i wśród Polonii nieupowszechnione dotychczas wyniki badań, aktualny stan wiedzy oraz perspektywy na przyszłość fundacji polonijnych na świecie.

 

 

 

Cel Kongresu:

 1. Podtrzymywanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu dziedzictwa narodowego oraz historii, teraźniejszości i przyszłości polskiego Wychodźstwa. Ukazywanie roli i znaczenia dziedzictwa kulturowego Polonii oraz polonijnych instytucji na świecie, z uwzględnieniem wpływu środowisk polonijnych na rozwój kulturowy danego kraju.
 2. Upowszechnianie wiedzy na temat polskiego doświadczenia historycznego, tradycji narodowej, historii kultury polskiej za pomocą sesji naukowych
  i publikacji pokonferencyjnych;
 3. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia Polaków, poprzez popularyzację polskich dziejów w kontekście sytuacji wychodźczej;
 4. Mobilizacja środowisk polonijnych w zakresie promocji świadomości narodowej i aktywnej postawy obywatelskiej;
 5. Patriotyczny przekaz edukacyjny ukierunkowany na środowiska młodzieży polonijnej;
 6. Popularyzacja wyników badań i dokumentacji w zakresie historii dziedzictwa kulturowego Polonii, polskiego doświadczenia historycznego, tradycji i świadomości historycznej Polaków poza granicami kraju.
 7. Pogłębianie świadomości historycznej Polaków o środowiskach polonijnych oraz Polonii o Polsce i Polakach, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 8. Wykorzystanie środków komunikacji medialnej w celu popularyzacji wiedzy o przeszłości i budzenia szacunku dla tradycji
 9. Wzmocnienie identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym, budowania więzi lokalnych opartych na świadomości wspólnego dziedzictwa kulturowego, jego ochronie i pielęgnowaniu.

 

Rezultatem Międzynarodowego Kongresu Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii jest upowszechnianie wyników badań, aktualnego stanu wiedzy oraz perspektyw na przyszłość fundacji polonijnych na świecie. Kongres umożliwia wymianę doświadczeń między uczestnikami Kongresu, zarówno dotyczących odniesień naukowo-badawczych, jak
i organizacyjnych. Kongres jest także zaczynem wspólnych polonijnych przedsięwzięć stowarzyszeń z Europy i innych rejonów świata.

 

 

 

W Kongresie biorą udział przedstawiciele fundacji polonijnych oraz badacze problemu, m.in. z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Włoch i Francji oraz przedstawiciele ze Wschodu – Litwa, Ukraina.

 

Najbliższy Kongres SDKP już 21 października 2016 r.

Szczegóły

 

 

Skip to content