Światowe Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Polonii skupia swe działanie na promowaniu osiągnięć naukowych i kulturowych Polonii. Dziedzictwo polonijne jednoczy w swych kręgach polskich naukowców, ludzi kultury i sztuki, mających nieoceniony wkład w naukowy i kulturowy dorobek współczesnego świata.

 

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i koordynowanie naukowej działalności jego członków w zakresie dziedzictwa kulturowego Polonii oraz upowszechnianie wiedzy o Polsce, na przykład poprzez odczyty, publikacje, wystawy.

 

Swoje działania Światowe Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Polonii koncentruje wokół podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej. Niezwykle istotne wydaje się także ukazywanie roli i znaczenia dziedzictwa kulturowego Polonii oraz polonijnych instytucji na świecie, z uwzględnieniem wpływu środowisk polonijnych na rozwój kulturowy danego kraju. Stowarzyszenie zaangażowane jest w organizowanie licznych posiedzeń naukowych, zjazdów, konferencji, seminariów, odczytów, kursów, a także w inicjowanie i koordynowanie badań naukowych.

Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i koordynowanie naukowej działalności członków w zakresie dziedzictwa kulturowego Polonii oraz upowszechnianie wiedzy o Polsce.

Nauka, kultura, ekologia

– Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

– Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

– ochrona zabytków, dziedzictwo

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna

– Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami

Tożsamość, tradycja narodowa

– Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Skip to content