Zadania Stowarzyszenia /na podstawie § 7 Statutu/:

 

 1. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 

 1. ukazywanie roli i znaczenia dziedzictwa kulturowego Polonii oraz polonijnych instytucji na świecie, z uwzględnieniem wpływu środowisk polonijnych na rozwój kulturowy danego kraju;

 

 1. organizowanie posiedzeń naukowych, zjazdów, konferencji, seminariów, odczytów, kursów itp.;

 

 1. inicjowanie, organizowanie i koordynowanie badań naukowych, indywidualnych bądź zespołowych;

 

 1. upowszechnianie wiedzy o Polsce przez odczyty, publikacje, wystawy itp.;
 2. organizowanie Uniwersytetów Letnich dla Polonii oraz kursów dla młodzieży polonijnej z zakresu języka polskiego i kultury polskiej;

 

 1. realizacja programów edukacyjnych, kulturowych oraz społecznych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, europejskim i międzynarodowym;

 

 1. uczestnictwo w sieciach tematycznych m. in. w sferze: etycznej, sportowej, europejskiej, nauk przyrodniczych oraz kształcenia na odległość;

 

 

 

 1. rozwijanie wymiany wykładowców i pracowników naukowo – badawczych na wszystkich kierunkach kształcenia akademickiego w celu pozyskiwania wykładowców polonijnych oraz wykładowców z innych uniwersytetów partnerskich w różnych regionach świata;

 

 1. organizacja płaszczyzny wielojęzykowej języków używanych we Wspólnocie Europejskiej;

 

 1. nawiązywanie i rozwój kontaktów z ludźmi nauki, pracującymi nad polonijnym dziedzictwem kulturowym;

 

 1. prowadzenie banku danych osób zasłużonych dla dziedzictwa kulturowego, legitymujących się polskim pochodzeniem, a zamieszkujących różne obszary świata;

 

 1. naukowe i finansowe wspieranie Polonijnej Szkoły Dyplomacji;

 

 1. rozwijanie formy wolontariatu dla studentów i wykładowców;

 

 1. organizacja imprez dochodowych w celu pozyskiwania środków pieniężnych, przeznaczonych na realizację celów statutowych;

 

 1. współpraca z ośrodkami władzy publicznej i samorządowej, instytucjami oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi, zainteresowanymi zachowywaniem i utrwalaniem dziedzictwa kulturowego Polski i Polonii;
 2. gromadzenie wydawnictw polonijnych oraz innych zbiorów dokumentujących dziedzictwo kulturowe Polski i Polonii /filmy, nagrania itp.;

 

 1. wydawanie czasopisma o charakterze organizacyjnym
  i metodologicznym, upowszechniającym wyniki badań w zakresie dziejów
  i przemian zbiorowości polonijnych oraz polonijnego dziedzictwa kulturowego.
Skip to content